Zarządzenie nr 52/18 z dnia 24 września 2018 r. zmieniające Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 52/18
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 24 września 2018 r.

zmieniające Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz § 12 Uchwały nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018 zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018 zmienionej uchwałą RG nr XXXIX/252/18, XLI/256/18, XLII/263/18, XLIII/269/18, XLIV/288/18 i zarządzeniem WG nr 7/18, 12/18, 23/18, 26/18, 30/18, 34/18, 36/18, 41/18, 43/18 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:”1. Dochody budżetu gminy w wysokości 28.611.204,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
a) dochody majątkowe – 3.701.810,75 zł,
b) dochody bieżące – 24.909.393,93 zł”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:”§ 2.1. 1. Wydatki budżetu gminy 31.493.204,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 22.421.598,75 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9.105.917,25 zł,
– dotacje 335.631,20 zł,
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 32.303,00 zł,
– wydatki na obsługę długu w wysokości 200.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe 9.071.605,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 3″;
3) W załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2018 rok”, nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2018 rok”, nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku” do Uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ Adam Licznerski

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2018 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 rozdział 85504 o kwotę 10.220 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start”.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2018 zmniejszono plan dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85213 o kwotę 868 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, jednocześnie zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 rozdział 85504 o kwotę 2.170 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu „Dobry start”.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2018 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 rozdział 85504 o kwotę 3.410 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu „Dobry start”.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2018 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 rozdział 85504 o kwotę 930 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu „Dobry start”.
5. W planie wydatków dokonano przesunięć:
a) w dziale 400 rozdział 40002 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z dostarczaniem wody,
b) w dziale 750 rozdział 75023 z przeznaczeniem na realizację zadań administracyjnych UG, w rozdziale 75075 na promocję jst, w rozdziale 75085 zadania związane z wspólną obsługę szkół i przedszkoli oraz w rozdziale 75095 na pozostałą działalność,
c) na wniosek dyrektorów placówek oświatowych w dziale 801 w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność placówek oświatowych.

Wójt Gminy

/-/ Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian