Zarządzenie nr 52/08 z dnia 5 listopada 2008 w sprawie zmian i uzupełnień w jednolitym rzeczowym wykazie akt

Zarządzenie nr 52/08
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 5 listopada 2008

w sprawie zmian i uzupełnień w jednolitym rzeczowym wykazie akt

Na podstawie § 13 ust. 7 i § 15 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków gminnych (Dz. U. z 1999 roku Nr 112 poz. 1319 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się rozbudowę rzeczowego wykazu akt klas trzeciego i czwartego rzędu z zachowaniem oznaczeń kategorii archiwalnej i okresem przechowywania akt w archiwum zakładowym Urzędu Gminy w Bukowcu z zakresu pomocy społecznej, spraw osób niepełnosprawnych, opieki nad dziećmi.

§ 2. Wykaz wprowadzonych dodatkowych symboli jednolitego rzeczowego wykazu akt, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wprowadza nowe obowiązki w zakresie przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zadanie to obecnie realizowane przez gminę nie ma odniesienia w jednolitym rzeczowym wykazie akt stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków gminnych (Dz. U. z 1999 roku Nr 112 poz. 1319 z późn. zm.).
W związku z powyższym przyjęcie zarządzenia jest zasadne.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian