Zarządzenie nr 51/14 z dnia 1 sierpnia 2014 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego

Zarządzenie nr 51/14
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 1 sierpnia 2014

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 94 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Pozytywnie opiniuje się projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2014 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

W dniu 23 lipca 2014 r. Starosta Świecki wystąpił z wnioskiem o zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2014 rok wraz z uzasadnieniem. Projekt, w stosunku do dotychczas obowiązującej uchwały, zakłada zmiany rozkładu pracy trzech aptek w Nowem.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian