Zarządzenie nr 51/08 z dnia 3 listopada 2008 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Różanny

Zarządzenie nr 51/08
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 3 listopada 2008

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Różanny

Na podstawie art. 36 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z uchwałą nr XXI/114/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Różanny zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwołać zebranie wiejskie celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Różanny na dzień 13 listopada 2008 r., godz. 18:00.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

W dniu 1 października 2008 roku do Urzędu Gminy Bukowiec wpłynął fax, a następnie pismo Pani Anny Tańcula – sołtysa sołectwa Różanna, w którym Pani Tańcula składa rezygnację z pełnienia w/w funkcji. Na tej podstawie w dniu 27 października br. Rada Gminy Bukowiec podjęła uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Różanny, powierzając jednocześnie wykonanie uchwały Wójtowi Gminy.
W związku z powyższym przyjęcie zarządzenia jest uzasadnione.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian