Zarządzenie nr 50/08 z dnia 3 listopada 2008 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu

Zarządzenie nr 50/08
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 3 listopada 2008

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu kultury (Dz. U. z 2001 r. Nr 16, poz. 123 ze zm.), art. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie organizacji i trybu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004 r. Nr 154, poz. 1629) i § 8 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXIX/229/06 z dnia 31 stycznia 2006 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bukowcu.

§ 2. W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

Adam Licznerski – przewodniczący komisji;
Elżbieta Karpus – członek komisji;
Honorata Surma – członek komisji;
Wojciech Kulikowski – członek komisji.

§ 3. Wymagania wobec kandydatów oraz warunki konkursu zostały określone w ogłoszeniu o konkursie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załącznik
do zarządzenia Nr 50/08
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 3 listopada 2008 r.

Wójt Gminy Bukowiec
ogłasza konkurs na stanowisko
kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu
– ul. Dr Fl. Ceynowy 43
86-122 Bukowiec
tel.: 052 33 22 571

1. Do konkursu na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki w Bukowcu może przystąpić osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) ukończyła co najmniej studium bibliotekarskie i posiada co najmniej 2-letni staż pracy określony w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. (Dz. U.
z 1999 r. Nr 41, poz. 419);
5) posiada znajomość funkcjonowania bibliotek lub innych instytucji kultury oraz znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno – księgowych;
6) dysponuje umiejętnością właściwej organizacji pracy;
7) legitymuje się dobrym stanem zdrowia;
8) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.

2. Preferuje się kandydatów spełniających następujące kryteria:
1) dysponuje wiedzą i doświadczeniem w pozyskiwaniu środków finansowych pozabudżetowych na działalność kulturalną;
2) posiada umiejętność obsługi komputera.

3. Oferty kandydatów powinny zawierać:
1) pisemne zgłoszenie udziału w konkursie na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki w Bukowcu;
2) życiorys (CV), zawierający informacje o wykształceniu, ukończonych kursach,
szkoleniach i posiadanych kwalifikacjach, dokładny przebieg dotychczasowej pracy zawodowej, ewentualnie działalności twórczej, społecznej oraz publicystycznej
ze wskazaniem najważniejszych osiągnięć;
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk udostępniony na stronie www.bip.bukowiec.pl w katalogu OGŁOSZENIE O NABORZE);
4) kserokopie dyplomów i świadectw dokumentujących posiadane kwalifikacje;
5) kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia;
6) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności
za przestępstwa popełnione umyślnie;
8) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami);
9) kserokopię dowodu osobistego.
Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach z adresem kandydata i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Bukowcu (pok. nr 2) w terminie do 5 grudnia
2008 r. (piątek). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci, którzy złożyli wszystkie niezbędne dokumenty, zostaną powiadomieni indywidualnie.
Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu,
a następnie informacja o wynikach przeprowadzonego konkursu, będą umieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Kandydata na stanowisko wyłoni komisja konkursowa, powołana w niniejszym zarządzeniu.
Komisja dokona otwarcia kopert i odrzuci kandydatów nie spełniających wymogów formalnych oraz kandydatów, którzy złożyli niekompletne wnioski.
O wynikach konkursu zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie przez Komisję konkursową. Wszelkie dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać telefonicznie pod numerem 052 33 09 310.
Podstawowe informacje dotyczące warunków organizacyjno – finansowych działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu zostały określone w jej statucie oraz uchwałach budżetowych, zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Bukowiec, dnia 3 listopada 2008 r.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2008 r. kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu, Pani Jadwiga Lewandowska złożyła wniosek o rozwiązanie umowy o pracę z dniem 29 grudnia br. w związku z przejściem na emeryturę. W związku z powyższym ogłoszenie konkursu jest uzasadnione.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian