Zarządzenie nr 44/14 z dnia 24 czerwca 2014 zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014

Zarządzenie nr 44/14
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 24 czerwca 2014

zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594z późn. zm.) oraz § 13 Uchwały Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 zmienioną Uchwałą RG Bukowiec RG Nr XXXV/224/14, XXXVII/235/14, XXXVIII/245/14, XXXIX/247/14 i Zarządzeniem Wójta Nr 14/14, 24/14, 27/14, 34/14, 36/14, 40/14 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 21.025.336,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a) dochody majątkowe – 5.484.030,41 zł
b) dochody bieżące – 15.541.306,28 zł”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.393.336,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 14.672.657,43 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.347.348,46 zł
– dotacje w wysokości 370.001,50 zł
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 161.494,00 zł
– wydatki na obsługę długu w wysokości 222.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 7.720.679,26 zł”;

3) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2014 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2014 rok”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku” do Uchwały Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

1. W planie dochodów i wydatków w dziale 852 w rozdziale 85214 po stronie dochodów i wydatków ujęto środki 552,00 zł – zwrot zasiłku okresowego i przekazanie tych środków do budżetu państwa.

2. Ponadto w planie wydatków dokonano następujących przesunięć:
a) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zabezpieczono środki z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług remontowych oraz na opłaty i składki,
b) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin” zabezpieczono środki z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” na opłaty i składki,
c) na wniosek dyrektora SP Bukowiec w dziale 801 „Oświata” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”dokonano przesunięć na wynagrodzenia bezosobowe,
d) w dziale 852 „Pomoc społeczna” na wniosek Kierownika GOPS dokonano przesunięć zabezpieczając środki na bieżącą działalność ośrodka, w tym wypłatę zaległych świadczeń wraz z należnymi odsetkami dla opiekunów osób niepełnosprawnych. W rozdziale 85215 utworzono par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi 2% wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian