Zarządzenie nr 43/14 z dnia 16 czerwca 2014 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą „Modernizacja połączenia komunikacyjnego w pasie drogi powiatowej związanego z przebudową parkingu przy ul. Dr Fl. Ceynowy w Bukowcu”

Zarządzenie nr 43/14
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 16 czerwca 2014

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą „Modernizacja połączenia komunikacyjnego w pasie drogi powiatowej związanego z przebudową parkingu przy ul. Dr Fl. Ceynowy w Bukowcu”

Na podstawie art. 30 i 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołać Komisję do odbioru zadania pod nazwą „Modernizacja połączenia komunikacyjnego w pasie drogi powiatowej związanego z przebudową parkingu przy ul. Dr Fl. Ceynowy w Bukowcu” w składzie:

1) Pan Adam Licznerski – Wójt Gminy Bukowiec – przewodniczący;
2) Pan Piotr Czop – kierownik Referatu Rolnictwa i Budownictwa – członek;
3) Pan Benedykt Mroczek – inspektor w Referacie Rolnictwa i Budownictwa – członek.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

UZASADNIENIE

W związku z przyjęciem informacji od wykonawcy inwestycji o zakończeniu prac i gotowości do odbioru, powołuje się komisję w celu dokonania odbioru.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian