Zarządzenie nr 42/14 z dnia 11 czerwca 2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Natalii Kubickiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 42/14
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 11 czerwca 2014

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Natalii Kubickiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. , poz. 191 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Natalii Kubickiej; nauczyciela języka angielskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1) Pan Adam Licznerski – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej Przewodniczący;
2) Pani Łucja Ludkiewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bukowcu;
3) Pani Daniela Krzyżelewska – ekspert z listy prowadzonej przez Ministra Edukacji Narodowej;
4) Pan Leszek Cipłuch – ekspert z listy prowadzonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

§ 2. Obsługę biurową i organizacyjno-techniczną Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Zespół Obsługi Oświaty w Bukowcu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Zespołu Obsługi Oświaty – Panu Grzegorzowi Gwizdała.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Nauczyciel kontraktowy po odbyciu wymaganego stażu, złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy powołuje Wójt zgodnie z art. 91 d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian