Zarządzenie nr 41/14 z dnia 9 czerwca 2014 w sprawie powołania komisji do oceny i rozpatrzenia ofert związanych z otwartym konkursem ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie nr 41/14
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 9 czerwca 2014

w sprawie powołania komisji do oceny i rozpatrzenia ofert związanych z otwartym konkursem ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Na podstawie art. 4,11,13, 14 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 ze zmianami) zarządza się co następuje:

§ 1. Powołać komisję do oceny i rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych, w związku z ogłoszonym 19 maja 2014 roku konkursem na wykonanie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w składzie:
1) Licznerski Adam – przewodniczący komisji;
2) Czarnecki Adam – członek
3) Surma Honorata – członek
4) Floryszak Marta – członek

§ 2. Zadaniem w wymienionej w § 1 komisji jest dokonanie oceny złożonych ofert według następujących kryteriów:
1) Celowość oferty, zakres rzeczowy, zgodność z kryteriami zawartymi w ogłoszonym konkursie;
2) Posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego;
3) Kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
4) Zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi oferenta;
5) Dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji podobnego projektu;
6) Ocena realizacji wcześniejszych projektów realizowanych przez organizację;
7) Posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania;
8) Rodzaj zadania i korzyści wynikające z jego realizacji;
9) Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania.

§ 3. Komisja wymieniona w § 1 ulega rozwiązaniu po wykonaniu czynności określonych w § 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr XXXIII/216/13 z dnia 29 listopada 2013r. Rada Gminy Bukowiec określiła Program Współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bukowiec na 2014r. W celu udzielenia wsparcia, powołuje się komisję konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego i stanowiącego gminy oraz przedstawiciel organizacji pozarządowych. Ponadto zarządzenie określa zadania komisji.
W związku z powyższym przyjęcie zarządzenia jest uzasadnione.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian