Zarządzenie nr 40/10 z dnia 8 lipca 2010 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej transportu rolniczego nr 030914 c Polskie Łąki – Poledno, na odcinku 600m”

Zarządzenie nr 40/10
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 8 lipca 2010

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej transportu rolniczego nr 030914 c Polskie Łąki – Poledno, na odcinku 600m”

Na podstawie art. 19, 20 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołać Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej transportu rolniczego nr 030914 c Polskie Łąki – Poledno, na odcinku 600m” w składzie:

1) Czop Piotr – przewodniczący;
2) Mroczek Benedykt – sekretarz;
3) Matuszczyk Tadeusz – członek.

§ 2. Regulamin pracy Komisji Przetargowej stanowi załącznik do zarządzenia nr 65/09 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie Regulaminu pracy Komisji Przetargowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

UZASADNIENIE

W związku z przyjętym Regulaminem pracy Komisji Przetargowej powołanej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne udzielane przez Gminę Bukowiec (zarządzenie nr 65/09 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2010 roku), skład Komisji Przetargowej jest ustalany w drodze zarządzenia, oddzielnie dla każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W związku z powyższym przyjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian