Zarządzenie nr 39/10 z dnia 30 czerwca 2010 w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 030923C Gawroniec – Przysiersk, gmina Bukowiec”

Zarządzenie nr 39/10
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 30 czerwca 2010

w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 030923C Gawroniec – Przysiersk, gmina Bukowiec”

Na podstawie art. 30 i 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołać Komisję do odbioru inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 030923C Gawroniec – Przysiersk, gmina Bukowiec” w składzie:

1) Pan Adam Licznerski, Wójt Gminy Bukowiec – przewodniczący;
2) Pan Marek Soska – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – członek;
3) Pan Czesław Wszołek – Przewodniczący Rady Gminy – członek;
4) Pan Piotr Czop – kierownik Referatu Rolnictwa i Budownictwa – członek;
5) Pan Tadeusz Matuszczyk – kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu – członek;
6) Pan Benedykt Mroczek – inspektor w Referacie Rolnictwa i Budownictwa – członek;
7) Pan Roman Skowroński – podinspektor w Referacie Rolnictwa i Budownictwa – członek.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

UZASADNIENIE

Gmina Bukowiec realizuje inwestycję pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 030923C Gawroniec – Przysiersk, gmina Bukowiec”. W związku z przyjęciem informacji od wykonawcy inwestycji o gotowości do odbioru, powołuje się komisję.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian