Zarządzenie nr 38/14 z dnia 2 czerwca 2014 w sprawie wydzielenia i zniszczenia nieaktualnych pieczęci urzędowych zaewidencjonowanych w Urzędzie Gminy w Bukowcu

Zarządzenie nr 38/14
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 2 czerwca 2014

w sprawie wydzielenia i zniszczenia nieaktualnych pieczęci urzędowych zaewidencjonowanych w Urzędzie Gminy w Bukowcu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołać komisję w składzie:
1) Anna Pieczka – przewodniczący;
2) Ewelina Jędryczka;
3) Aneta Pokrzywińska.

2. Zadaniem komisji jest:
1) wydzielenie nieaktualnych i nienadających się do dalszego użytkowania pieczęci urzędowych;
2) sporządzenie spisu nieaktualnych tych pieczęci;
3) zniszczenie pieczęci z zachowaniem należytej staranności w sposób uniemożliwiający odtworzenie, poprzez spalenie w piecu centralnego ogrzewania Urzędu Gminy Bukowiec;
4) sporządzenie protokołu zniszczenia pieczęci.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Wójt Gminy jako kierownik Urzędu Gminy wykonuje funkcję zwierzchnika służbowego wobec pracowników, powierza określone zadania i obowiązki, zgodnie z odrębnymi przepisami. Ze względu na konieczność brakowania nieaktualnych i zniszczonych pieczęci, wydanie zarządzenia jest zasadne.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian