Zarządzenie nr 32/18 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Sylwii Papkiewicz, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 32/18
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Sylwii Papkiewicz, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Sylwii Papkiewicz – nauczyciela szkoły podstawowej ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1) Pan Adam Licznerski – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej Przewodniczący;
2) Pani Agnieszka Hyżyk – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) Pan Dariusz Łobocki – ekspert z listy prowadzonej przez Ministra Edukacji Narodowej;
4) Pani Maria Znaniecka – ekspert z listy prowadzonej przez Ministra Edukacji Narodowej;
5) Pani Łucja Ludkiewicz – dyrektor Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bukowcu.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Zespołu Obsługi Oświaty – Panu Grzegorzowi Gwizdale.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Nauczyciel kontraktowy po odbyciu wymaganego stażu, złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy powołuje Wójt zgodnie z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian