Zarządzenie nr 30/14 z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie

Zarządzenie nr 30/14
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 30 kwietnia 2014

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie

Na podstawie art. 36a ust. 1, 4 i 13 w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie zarządza się, co następuje:

§ 1. Powierza się Pani Teresie Drewce stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie na 5 lat szkolnych tj. od dnia 1 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Na podstawie 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stanowisko dyrektora szkoły powierza Wójt Gminy. Przepisy przedmiotowej ustawy określają także zasady dotyczące powierzenia tego stanowiska. Wobec powyższego wydanie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian