Zarządzenie nr 29/14 z dnia 28 kwietnia 2014 w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pod nazwą „Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w Gminie Bukowiec”

Zarządzenie nr 29/14
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 28 kwietnia 2014

w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pod nazwą „Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w Gminie Bukowiec”

Na podstawie art. 30 i 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołać Komisję do odbioru inwestycji pod nazwą „Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w Gminie Bukowiec” w składzie:

1) Pan Adam Licznerski – Wójt Gminy Bukowiec – przewodniczący;
2) Pan Piotr Czop – kierownik Referatu Rolnictwa i Budownictwa – członek;
3) Pan Benedykt Mroczek – inspektor w Referacie Rolnictwa i Budownictwa – członek;
4) Pan Wojciech Kulikowski – sekretarz Gminy Bukowiec – członek.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

UZASADNIENIE

Gmina Bukowiec realizuje inwestycję pod nazwą „Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w Gminie Bukowiec”.
W związku z powyższym przyjęcie zarządzenie jest w pełni zasadne.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian