Zarządzenie nr 27/14 z dnia 23 kwietnia 2014 zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014

Zarządzenie nr 27/14
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 23 kwietnia 2014

zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594z późn. zm.) oraz § 13 Uchwały Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 zmienioną Uchwałą RG Bukowiec RG Nr XXXV/224/14, XXXVII/235/14, XXXVIII/245/14 i Zarządzeniem Wójta Nr 14/14, 24/14 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20.486.797,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a) dochody majątkowe – 5.429.530,41 zł
b) dochody bieżące – 15.388.807,28 zł”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.186.337,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 14.627.158,43 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.282.429,46 zł – dotacje w wysokości 370.001,50 zł
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 161.494,00 zł
– wydatki na obsługę długu w wysokości 222.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 7.559.179,26 zł”;

3) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2014 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2014 rok”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku” do Uchwały Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.17.2014 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonano zwiększenia w planie dochodów i w planie wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01095 „Pozostała działalność” o kwotę 320.169,41 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Ponadto zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” o kwotę 540,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. Na podstawie decyzji Nr DBD-980-6/14 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” o kwotę 10.831,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r.
3. W planie wydatków na wniosek Kierownika GOPS dokonano przesunięć w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zabezpieczając wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
4. W zał. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku” wprowadzono zmiany wynikające z Uchwały RG nr XXXVII/235/14 i Zarządzenia WG nr 24/14.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian