Zarządzenie nr 27/13 z dnia 23 maja 2013 w sprawie zatwierdzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy Bukowiec

Zarządzenie nr 27/13
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 23 maja 2013

w sprawie zatwierdzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy Bukowiec

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330 ze zmianami), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 2010r. Nr 166 poz. 1128 ze zmianami), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć instrukcję kasową określającą jednolite zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Bukowiec zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 37/11 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 15 czerwca 2011 r, zmienione Zarządzeniem Nr 5/12 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 16 stycznia 2012 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Korzystając z zapisów ustawy o rachunkowości – art. 10 ust. 2 Wójt ustala w formie pisemnej i aktualizuje dokumentację określającą jednolite zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Bukowiec.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian