Zarządzenie nr 26/13 z dnia 21 maja 2013 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu czynszu i opłaty za centralne ogrzewanie

Zarządzenie nr 26/13
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 21 maja 2013

w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu czynszu i opłaty za centralne ogrzewanie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 2 ust. 1 i 3 oraz § 8 uchwały Nr XLII/237/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Bukowiec i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozłożyć na raty Pani (…) zamieszkałej w m. Korytowo (…), 86-122 Bukowiec, należność w kwocie 1.528,66 zł z tytułu czynszu i opłaty za centralne ogrzewanie wraz z należnymi odsetkami:

– 238,66 zł – I rata płatna do dnia 20.06.2013 r.
– 215,00 zł – II rata płatna do dnia 20.07.2013 r.
– 215,00 zł – III rata płatna do dnia 20.08.2013 r.
– 215,00 zł – IV rata płatna do dnia 20.09.2013 r.
– 215,00 zł – V rata płatna do dnia 20.10.2013 r.
– 215,00 zł – VI rata płatna do dnia 20.11.2013 r.
– 215,00 zł – VII rata płatna do dnia 20.12.2013 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

UZASADNIENIE

Pani (…)  wystąpiła z wnioskiem o rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłaty za centralne ogrzewanie. Prośbę uzasadniła tym, że znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego stwierdzono, iż w przedmiotowej sprawie wystąpiły okoliczności do zastosowania ulgi w postaci rozłożenia na raty wyżej wymienionej należności i uznałem za uzasadnione pozytywne rozpatrzenie wniosku.
Dokumentacja powyższej sprawy znajduje się w Referacie Rolnictwa i Budownictwa.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian