Zarządzenie nr 25/15 z dnia 7 maja 2015 zmieniające Uchwałę Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015

Zarządzenie nr 25/15
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 7 maja 2015

zmieniające Uchwałę Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594z późn. zm.) oraz § 13 Uchwały Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015 zmienioną Uchwałą RG Bukowiec Nr IV/26/15, V/31/15, VI/40/15 i Zarządzeniem WG Nr 5/15, 8/15, 13/15, 17/15, 22/15 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20.532.801,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a) dochody majątkowe  – 4.352.000,00  zł,
b) dochody bieżące    – 16.180.801,68 zł”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.754.801,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 15.012.591,50 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.587.164,81 zł
– dotacje w wysokości 402.302,00 zł
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 129.198,00 zł
– wydatki na obsługę długu w wysokości 202.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 9.742.210,18 zł”;

3) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2015 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2015 rok”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku” do Uchwały Nr  III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Kujawsko – Pomorskiego Wojewody Nr WFB.I.3120.3.16.2015  zwiększono plan dochodów i plan wydatków w dziale  852 rozdział 85228  o kwotę 11.901 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy DBD-680-6/15 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 751 rozdział 75107 o kwotę 7.240,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych na I turę głosowania wyborów Prezydenta RP.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian