Zarządzenie nr 25/13 z dnia 16 maja 2013 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Bukowiec w latach 2013-2014”

Zarządzenie nr 25/13
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 16 maja 2013

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Bukowiec w latach 2013-2014”

Na podstawie art. 19, 20 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołać Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Bukowiec w latach 2013-2014” w składzie:

1) Czop Piotr – przewodniczący;
2) Skowroński Roman – sekretarz;
3) Mroczek Benedykt – członek;
4) Swakowski Piotr – członek.

§ 2. Regulamin pracy Komisji Przetargowej stanowi załącznik do zarządzenia nr 65/09 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie Regulaminu pracy Komisji Przetargowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

UZASADNIENIE

W związku z przyjętym Regulaminem pracy Komisji Przetargowej powołanej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne udzielane przez Gminę Bukowiec (zarządzenie nr 65/09 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2009 roku), skład Komisji Przetargowej jest ustalany w drodze zarządzenia, oddzielnie dla każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W związku z powyższym przyjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian