Zarządzenie nr 23/20 z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające Uchwałę nr XIV/89/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 23/20
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 31 marca 2020 r.

zmieniające Uchwałę nr XIV/89/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2020

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 11 Uchwały nr XIV/89/19 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2020 zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/89/19 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2020 zmienionej uchwałą RG nr XV/95/20 i zarządzeniem WG nr 6/20, 17/20, 20/20 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:”1.Dochody budżetu gminy w wysokości 28.543.720,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
a) dochody majątkowe 1.053.522,85 zł,
b) dochody bieżące 27.490.197,93 zł”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:”§ 1. Wydatki budżetu gminy 32.208.720,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
a) wydatki bieżące w wysokości 26.279.282,73 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11.463.989,13 zł
– dotacje 631.525,00 zł,
– wydatki na obsługę długu w wysokości 265.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe 5.929.438,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 3″;
3) W załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2020 rok”, nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2020 rok” do Uchwały nr XIV/89/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dochodów i planie wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85415 o kwotę 57.483,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2. Ponadto w planie wydatków dokonano przesunięcia środków w dziale 750 rozdział 75023 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian