Zarządzenie nr 23/14 z dnia 9 kwietnia 2014 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu wykupu nieruchomości

Zarządzenie nr 23/14
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 9 kwietnia 2014

w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu wykupu nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) w związku z § 2, 7 i 8 uchwały Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 czerwca 2010r. Nr XLIII/237/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bukowiec i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 137, poz. 1723) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozłożyć na raty Panu (…) zamieszkałemu w miejscowości Różanna, gm. Bukowiec należną do zapłaty w 2014 roku X ratę wierzytelności z tytułu wykupu nieruchomości wraz z należnymi odsetkami w łącznej kwocie 1.440,60 zł (1.372,00 zł X rata + 68,60 zł odsetki) w następujący sposób:
– 1. rata w wysokości 480,20 zł płatna w terminie do dnia 15 kwietnia 2014 r.,
– 2. rata w wysokości 480,20 zł płatna w terminie do dnia 15 maja 2014 r.,
– 3. rata w wysokości 480,20 zł płatna w terminie do dnia 15 czerwca 2014 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Dnia 27 marca 2014 r. Pan (…) wystąpił z wnioskiem o rozłożenie na 3 raty terminu spłaty X raty należności za wykup nieruchomości w miejscowości Różanna po numerem 32 A.Prośbę uzasadnia tym, że znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Jest wdowcem i utrzymuje się z emerytury. Choruje i sporo pieniędzy wydaje na wizyty u lekarzy specjalistów i na lekarstwa. Spłaca też kredyt bankowy w wysokości 800 zł miesięcznie.
W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, że w w/w wypadku wystąpiły okoliczności do zastosowania ulgi podatkowej w postaci rozłożenia na raty X raty wierzytelności z tytułu wykupu nieruchomości i uznano za uzasadnione pozytywne załatwienie wniosku.
Dokumentacja w sprawie postępowania o rozłożenie na raty X raty wierzytelności z tytułu wykupu nieruchomości znajduje się w Referacie Finansów i Rachunkowości.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian