Zarządzenie nr 22/14 z dnia 7 kwietnia 2014 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

Zarządzenie nr 22/14
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 7 kwietnia 2014

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie § 6 ust. 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej oraz trybu przekazywania danych za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014r. (M.P. poz. 177) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się Pana Grzegorza Radtke koordynatorem gminnym w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

UZASADNIENIE

Zgodnie z przytoczoną w zarządzeniu podstawą prawną, wójt ustanawia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji oraz wykonanie zadań określonych w § 3 ust. 1 pkt 2 i 7 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej oraz trybu przekazywania danych za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014r.
W związku z powyższym przyjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian