Zarządzenie nr 21/20 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdanie Wójta Gminy Bukowiec z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 21/20
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdanie Wójta Gminy Bukowiec z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie Wójta Gminy Bukowiec z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z materiałami informacyjnymi według Załączników od nr 1 do nr 17 do niniejszego Zarządzenia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Wójt na mocy przepisów art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły, sprawozdanie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury, informację o stanie mienia komunalnego w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian