Zarządzenie nr 20/14 z dnia 3 kwietnia 2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie

Zarządzenie nr 20/14
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 3 kwietnia 2014

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie

Na podstawie art. 5c pkt 2, art. 36a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010r. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie.

§ 2. 1. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.
2. Informacje o ogłoszeniu konkursu zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bukowiec, stronie internetowej www.bukowiec.pl oraz na stronie internetowej BIP Gminy Bukowiec.

§ 3. Wykonanie powierza się Kierownikowi Zespołu Obsługi Oświaty w Bukowcu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Na podstawie art.5c pkt 2 i art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty kompetencje do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły należą do Wójta Gminy.
Wobec powyższego wydanie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian