Zarządzenie nr 19/14 z dnia 28 marca 2014 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Różannie

Zarządzenie nr 19/14
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 28 marca 2014

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Różannie

Na podstawie art. 36a ust. 1, 4 i 13 w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Różannie zarządza się, co następuje:

§ 1. Powierza się Pani Halinie Garczewskiej stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Różannie na okres od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia
31 sierpnia 2018 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Na podstawie 36a ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stanowisko dyrektora szkoły powierza Wójt Gminy. Przepisy przedmiotowej ustawy określają także zasady dotyczące powierzenia tego stanowiska. Wobec powyższego wydanie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian