Zarządzenie nr 13/14 z dnia 27 lutego 2014 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie nr 13/14
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 27 lutego 2014

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się na obszarze gminy Bukowiec następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych:
1) słup ogłoszeniowy w miejscowości Bukowiec;
2) sołeckie tablice ogłoszeń w poszczególnych sołectwach gminy.

§ 2. Wyznacza się na terenie gminy Bukowiec następujące miejsca na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych:
1) słup ogłoszeniowy w miejscowości Bukowiec – po 0,8 m2 dla jednego komitetu wyborczego;
2) wiaty przystankowe w Bramce, Branicy, Budyniu, Bukowcu, Gawrońcu, Korytowie, Krupocinie, Plewnie, Polednie, Polskich Łąkach, Przysiersku, Różannie i Tuszynkach – po 0,5 m2 dla jednego komitetu wyborczego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Kodeks wyborczy w art. 114 nakłada na Wójta obowiązek zorganizowania odpowiedniej liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów do wywieszania przez komitety wyborcze. Wykaz tych miejsc wójt zobowiązany jest podać do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian