Uchwała nr XXXVIII/249/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi gminnej nr 030919C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C”

UCHWAŁA NR XXXVIII/249/17
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi gminnej nr 030919C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy w 2018 r. w wysokości 600.000,00 zł (słownie: Sześćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi gminnej nr 030919C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C”.

§ 2. Oprocentowanie kredytu ustalone zostanie w umowie kredytowej.

§ 3. Ustala się, iż źródłem spłaty kredytu będą dochody uzyskiwane z podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości.

§ 4. Ustala się spłatę kredytu od lutego 2020r. do listopada 2028r., w trzydziestu sześciu ratach kwartalnych po okresie karencji od chwili podjęcia I transzy kredytu.

§ 5. Zabezpieczeniem zobowiązania wynikającego z kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Gmina Bukowiec zaplanowała realizację inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej nr 030919 C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C”. Częściowy wkład własny stanowi kredyt długoterminowy w kwocie 600.000,00 zł. Kwota 600.000,00 zł ujęta jest w deficycie budżetowym na rok 2018.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian