Uchwała nr XXXVII/240/14 z dnia 20 marca 2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku

Uchwała nr XXXVII/240/14
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 20 marca 2014

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 1 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 ze zmianami), Rada rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, podejmując uchwałę do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym.
Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym w ramach gmin możliwe jest tworzenie jednostek pomocniczych. Sołectwa co do zasady są jednym z najmniejszych jednostek pomocniczych o najsilniejszych więzach łączących mieszkańców. Uwzględniając istotną role społeczności wsi w zaspokajaniu podstawowych potrzeb społecznych, zasadnym wydaje się zapewnienie przyznania określonych środków finansowych na ten cel. Tym samym uchwała ta da duży bodziec prorozwojowy terenów wiejskich.
Z przedstawionych względów przyjęcie przedłożonego projektu uchwały wydaje się zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian