Uchwała nr XXXVII/238/14 z dnia 20 marca 2014 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1262C stacja kolejowa Bukowiec – droga nr 240 wraz z budową chodnika”

Uchwała nr XXXVII/238/14
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 20 marca 2014

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1262C stacja kolejowa Bukowiec – droga nr 240 wraz z budową chodnika”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 370.000,00 zł (słownie: Trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1262C stacja kolejowa Bukowiec – droga nr 240 wraz z budową chodnika”.

§ 2. Oprocentowanie kredytu ustalone zostanie w umowie kredytowej.

§ 3. Ustala się, iż źródłem spłaty kredytu będą dochody uzyskiwane z podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości.

§ 4. Ustala się spłatę kredytu od lipca 2015r. do października 2022r., w trzydziestu ratach kwartalnych.

§ 5. Zabezpieczeniem zobowiązania wynikającego z kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Rada Gminy Bukowiec uchwałą nr XXXIV/222/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na realizację zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1262C stacja kolejowa Bukowiec – droga nr 240 wraz z budową chodnika”. Gmina Bukowiec na ten cel zaplanowała 400.000,00 zł, w tym kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 370.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian