Uchwała nr XXXVII/236/14 z dnia 20 marca 2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/221/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2014–2022

Uchwała nr XXXVII/236/14
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 20 marca 2014

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/221/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2014–2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/221/13 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2014–2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2022 Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale nr XXXIV/221/13 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2014–2022 Załącznik Nr 2 – wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2017 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec wynika z wprowadzonych zmian zawartych w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy Bukowiec na 2014 rok oraz ich wpływu na lata następne. Ponadto dokonano aktualizacji przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2014-2017.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian