Uchwała nr XXXVII/235/14 z dnia 20 marca 2014 zmieniającą Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014

Uchwała nr XXXVII/235/14
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 20 marca 2014

zmieniającą Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 zmienioną uchwałą RG Nr XXXV/224/14 i Zarządzeniem Wójta Nr 14/14 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20.296.674,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a) dochody majątkowe – 5.429.530,41 zł
b) dochody bieżące – 14.867.143,87 zł”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.664.674,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 14.125.495,02 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.260.519,00 zł
– dotacje w wysokości 370.001,50 zł
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 161.494,00 zł
– wydatki na obsługę długu w wysokości 222.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 7.539.179,26 zł”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 1.368.000,00 zł
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:
– kredyt bankowy długoterminowy – 370.000,00 zł
– kredyt bankowy długoterminowy – 508.000,00 zł
– pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW – 490.000,00 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 40.000,00 zł – rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4
1) przychody w kwocie 2.544.200,00 zł
2) rozchody w kwocie 1.176.200,00 zł”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:
” § 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 858.001,50 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 72.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8;

7) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.368.000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 353.152,21 zł,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 990.000,00 zł”;

8) § 13 otrzymuje brzmienie:
” 1. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.368.000,00 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 353.152,21 zł,
d) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 990.000,00 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 161.494,00 zł
2. Określa wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, do kwoty 600.000,00 zł”;

9) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2014 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2014 rok”, Nr 3 „Wydatki majątkowe w 2014 roku”, Nr 4 „Przychody i rozchody 2014 r.”, Nr 8 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku” do Uchwały XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

1. Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych uległa zmianie wartość zadań planowanych do realizacji w 2014 r:
a) dział 600 rozdział 60016 „Przebudowa drogi Bramka – Kawęcin – Dąbrówka” kwota 4.364.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2.181.363,14 zł. Wartość zadania uległa zmniejszeniu w stosunku do wartości kosztorysowej o kwotę 383.000,00 zł, w tym zmniejszenie deficytu 192.000,00 zł,
b) dział 600 rozdział 60095 „Odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej w Bukowcu” kwota 179.500,00 zł, w tym dofinansowanie z Programu „Rozwój i odnowa wsi” 96.242,00 zł. Wartość zadania uległa zmniejszeniu w stosunku do wartości kosztorysowej o kwotę 139.722,00 zł, w tym zmniejszenie deficytu 100.000,00 zł,
c) dział 600 rozdział 60095 „Przebudowa chodnika łączącego ul. Dr Fl. Ceynowy i ul. Młyńską oraz odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dr Fl. Ceynowy w Bukowcu” kwota 229.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Programu „Rozwój i odnowa wsi” 118.580,00 zł. Wartość zadania uległa zmniejszeniu w stosunku do wartości kosztorysowej o kwotę 130.200,00 zł,
d) dział 926 rozdział 92601 „Budowa boiska oraz utwardzenie i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Korytowa” kwota 328.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Programu „Rozwój i odnowa wsi” 211.686,00 zł. Wartość zadania uległa zmniejszeniu w stosunku do wartości kosztorysowej o kwotę 82.353,00 zł. Uruchomiono dodatkowe środki własne 12.647,00 zł, jednocześnie zmniejszono planowany kredyt 95.000,00 zł.

2. Na podstawie pisma ST3/4820/2/2014 Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 117.974,00 zł w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”.

3. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.8.2014 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o kwotę 48.319,00 zł oraz w rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 150.996,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.

4. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.1.28.2014/29 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonano zmniejszenia w planie dochodów i wydatków w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85195 „Pozostała działalność” o kwotę 200,00 zł oraz w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne…” o kwotę 6.000,00 zł.

5. Na podstawie promesy WFOŚiGW o udzielenie dotacji na zagospodarowanie terenów zielonych, polegające na nasadzeniu drzew w Bukowcu ujęto środki w wysokości 10.000,00 zł na realizację powyższego przedsięwzięcia w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni i w miastach i w gminach”.

Ponadto w planie wydatków dokonano następujących przesunięć:
1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01095 „Pozostała działalność” zwiększono plan o kwotę 38.600,00 zł na wykonanie przyłącza energetycznego zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Branickim w m. Branica”.
2. W dziale 720 „Informatyka” rozdział 72095 „Pozostała działalność” wprowadzono środki w wysokości 34.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej.
3. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin” wprowadzono zadania:
a) „Dostawa i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracyjnym Urzędu Gminy” o wartości 42.000,00 zł,
b) „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy – etap I” o wartości 80.000,00 zł.
4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80110 „Gimnazja” ujęto zadanie „Modernizacja pokrycia dachowego budynku Gimnazjum w Korytowie” o wartości 70.600,00 zł. Ponadto w rozdziale 80195 „Pozostałą działalność” dokonano przesunięcia środków na pokrycie kosztów nauki religii dzieci z gminy Bukowiec uczęszczających na zajęcia w gminie Świecie.
5. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonano przesunięcia o kwotę 40,50 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejszenie dotacji powoduje także zmianę w zał. „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku”.
6. W dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” ujęto kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz i opinii.
7. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
a) rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększono plan wydatków na zakup energii 1.582,03 zł,
b) rozdział 90095 „Pozostała działalność” zabezpieczono kwotę 10.080,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Gmina Bukowiec za 2013 rok wygospodarowała przychody z innych rozliczeń (wolne środki) w wysokości 823.047,79 zł, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji. Dokonano zmniejszenia o w/w kwotę planowane przychody na spłatę zobowiązań. Ponadto planowany deficyt został zmniejszony o kwotę 387.000,00 zł, co powoduje zmniejszenie kwoty planowanych kredytów.
Zmiany w planie przychodów i rozchodów skutkują aktualizacją załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku”.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian