Uchwała nr XXXVII/210/09 z dnia 21 grudnia 2009 w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2009 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała nr XXXVII/210/09
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 21 grudnia 2009

w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2009 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 191 ust. 1-4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2009 roku, oraz ostateczny termin dokonania tych wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określa się plan finansowy wydatków niewygasających zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

W myśl postanowień art. 191 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego. Konieczność określenia takiego wykazu wynika z potrzeby wydatkowania kwot na remont budynku Szkoły Podstawowej w Przysiersku gm. Bukowiec oraz na nadzór inwestorski, które ujęte są w planie na rok 2009, a nie ma możliwości wydatkowania ich do dnia 31 grudnia 2009 r.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian