Uchwała nr XXXVII/208/09 z dnia 21 grudnia 2009 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Uchwała nr XXXVII/208/09
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 21 grudnia 2009

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Na podstawie art. 30 ust. 6, w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800), w uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Świeciu oraz Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania w Świeciu uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/145/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 32, poz. 661) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchyla się pkt 3;
2) w § 5 uchyla się ust. 6;
3) w § 7 uchyla się ust. 3 i 4;
4) uchyla się § 9, § 10, § 11 w całości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Potrzeba nowej regulacji uchwały nr XXVI/145/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 6 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli jest konsekwencją interpretacji prawnych ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z póz. zm.) i orzecznictwa sądów administracyjnych w tym zakresie.
Projekt regulaminu wynagradzania nauczycieli zgodnie z zapisami ustawy o związkach zawodowych był przedmiotem konsultacji z organizacjami związkowymi zrzeszającymi nauczycieli na terenie Gminy, tj. Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Świeciu oraz Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania w Świeciu. W wyniku konsultacji treść Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli została uzgodniona z przedstawicielami organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli na terenie Gminy Bukowiec.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian