Uchwała nr XXXVII/207/09 z dnia 21 grudnia 2009 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Uchwała nr XXXVII/207/09
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 21 grudnia 2009

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Na podstawie art. 49 ust. 2, w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli utworzonego ze środków budżetu Gminy Bukowiec, sposób podziału środków na nagrody Wójta Gminy Bukowiec oraz nagrody dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowiec oraz tryb zgłaszania kandydatów do nagród.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:
1) nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty, prowadzonych przez Gminę Bukowiec;
2) szkołach – należy rozumieć przez to jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowiec;
3) nagrodach – rozumie się nagrody organu prowadzącego oraz nagrody dyrektora przyznawane na podstawie niniejszego regulaminu.

§ 3. 1. Wielkość środków na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli stanowi 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli, z czego:
1) 20% środków przeznacza się na nagrody Wójta Gminy;
2) 80% środków przeznacza się na nagrody Dyrektora.
2. Wielkość środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 może ulec zwiększeniu w ramach posiadanych środków w budżecie gminy przewyższających kwotę, o której mowa w ust.1.

§ 4. Nagrody nauczycielom przyznają:
1) ze środków, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 1 Wójt;
2) ze środków, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 2 Dyrektor.

§ 5. 1. Nagroda, o której mowa w § 2 ust. 3, może być przyznana nauczycielowi za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły przy spełnieniu co najmniej trzech z następujących kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowania autorskich programów i publikacji,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach okręgowych lub ogólnopolskich , ogólnopolskich konkursach przedmiotowych, zajęciem przez uczniów I – III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,
f) odnosi sukcesy w pracy wychowawczej w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, udziału uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży;
2) w zakresie pracy opiekuńczej i pozaszkolnej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
d) rozwija formy współdziałania rodziców ze szkołą,
e) zapewnia bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć organizowanych na terenie szkoły i poza szkołą;
3) w zakresie działalności na rzecz podniesienia jakości swojej pracy i jakości pracy szkoły:
a) uczestniczy w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
b) udziela efektywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycielom podejmującym pracę w zawodzie,
c) dzieli się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami,
d) aktywnie pracuje w zespołach przedmiotowych i problemowych rady pedagogicznej,
e) prowadzi dodatkowe zajęcia z uczniami, nie wynikające z przydziału obowiązków,
f) systematycznie diagnozuje sytuację dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz podejmuje działania naprawcze,
g) podejmuje działania na rzecz pozyskania dodatkowych funduszy na działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
h) promuje szkołę w środowisku;
4) w zakresie pracy pozaszkolnej:
a) prowadzi przedsięwzięcia integrujące szkołę ze środowiskiem lokalnym,
b) aktywnie udziela się w działalności organizacji i stowarzyszeń oraz zespołów i komisji problemowych działających na rzecz edukacji, kultury, sportu, bezpieczeństwa, opieki społecznej oraz pracę w strukturach samorządowych,
c) aktywnie pracuje na rzecz środowiska nauczycielskiego.

2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.

§ 6. 1. Nagrody Wójta przyznawane są z urzędu lub na wniosek:
1) dyrektora szkoły;
2) statutowych organów organizacji związków zawodowych.

2. Nagrody Dyrektora przyznawane są z urzędu lub na wniosek:
1) organów gminy;
2) organów statutowych szkoły;
3) organizacji związkowych.

3. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zostać złożony do dnia 15 września każdego roku na druku stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały:
1) o nagrodę Wójta w Urzędzie Gminy;
2) o nagrodę Dyrektora w szkole.

4. W przypadku nagrody Wójta i Dyrektora przyznawanej z urzędu nie jest wymagana opinia Rady Pedagogicznej oraz organizacji związkowych.

§ 7. 1. Nagrody, o których mowa w § 2 ust. 3, przyznaje się z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy, albo dyrektor szkoły, może przyznać nagrodę w innym czasie według zasad określonych w niniejszym regulaminie.
2. Wysokość nagrody Wójta Gminy określa się na poziomie od 40% do 200% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty.
3. Kopię decyzji o przyznaniu nagrody umieszcza się w aktach osobowych nauczyciela.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom szkół.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

UZASADNIENIE

Ustalenie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Bukowiec, stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z późn.zm.).
Zgodnie z tym uregulowaniem organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, uwzględniając w szczególności sposób podziału środków na nagrody organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.
Dotychczas kryteria i tryb nagród dla nauczycieli uregulowane były zawarte w uchwale w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Obecnie proponuje się wyodrębnienie uchwały w tej sprawie.
Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię związków zawodowych.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian