Uchwała nr XXXVII/206/09 z dnia 21 grudnia 2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

Uchwała nr XXXVII/206/09
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 21 grudnia 2009

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279 i 1281) uchwala się , co następuje:

§ 1. Nabyć odpłatnie od właścicieli – Państwa (…), działkę o numerze 215/1, o łącznej powierzchni 0,098 ha, położoną w Polskich Łąkach, za cenę 1.450,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) z przeznaczeniem na poszerzenie działki nr 235/2 w Polskich Łąkach stanowiącej drogę gminną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy.
Działka wymieniona w uchwale jest własnością Państwa (…). W celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie korzystania z dróg, Rada Gminy postanowiła nabyć opisaną w uchwale nieruchomość.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian