Uchwała nr XXXVII/205/09 z dnia 21 grudnia 2009 w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Uchwała nr XXXVII/205/09
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 21 grudnia 2009

w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikami przyrody drzewa gatunku dąb bezszypułkowy i dąb szypułkowy stanowiące twory przyrody o wyjątkowych walorach przyrodniczych wyróżniających się cechami osobniczymi, rozmiarami i wiekiem, wymienione w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Drzewa opisane w ust. 1 podlegają ochronie w celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej.

§ 2. W stosunku do pomników przyrody ustanowionych w § 1 zakazuje się:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
5) umieszczania tablic reklamowych;
6) zmiany sposobu użytkowania ziemi.

§ 3. Nadzór nad pomnikami przyrody wymienionymi w załączniku do niniejszej uchwały sprawuje Wójt Gminy Bukowiec.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Rada Gminy, zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, uzyskała kompetencje do ustanawiania pomników przyrody.
Drzewa wymienione w załączniku do uchwały odznaczają się szczególnymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi kwalifikującymi je do uznania za pomniki przyrody, co przyczyni się do zachowania ich niepospolitych cech.
Projekt uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian