Uchwała nr XXXVII/204/09 z dnia 21 grudnia 2009 uchylająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Uchwała nr XXXVII/204/09
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 21 grudnia 2009

uchylająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 44 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę nr XXXIII/187/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 października 2009 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Rada Gminy, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, uzyskała kompetencje do ustanawiania pomników przyrody. W myśl znowelizowanych przepisów, ustanowienie pomników przyrody wymaga wcześniejszego uzgodnienia stosownego projektu uchwały z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
W związku z nie uzyskaniem stosownego uzgodnienia w terminie, konieczne jest ponowne podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian