Uchwała nr XXXVI/234/14 z dnia 26 lutego 2014 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała nr XXXVI/234/14
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 26 lutego 2014

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z 2013 r. poz. 645, poz. 1318) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842, z 2011 r. Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 3. Traci moc uchwała nr V/38/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 150, poz. 1262), zmieniona uchwałą nr VII/52/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 maja 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 150, poz. 1264).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy, do zadań gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym tworzenie Zespołów Interdyscyplinarnych. Na podstawie art. 9 a ust.15 w/w ustawy Rada Gminy określi w drodze uchwały tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez diagnozowanie problemu, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym oraz inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego składającego się z przedstawicieli różnych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie pozwala na szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań pomocowych ukierunkowanych na rzecz ofiar przemocy oraz środowisk zagrożonych przemocą. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian