Uchwała nr XXXVI/233/14 z dnia 26 lutego 2014 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne „Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec”

Uchwała nr XXXVI/233/14
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 26 lutego 2014

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne „Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć długoterminową pożyczkę w wysokości 490.000,00 zł (słownie: Czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec”.

§ 2. Oprocentowanie pożyczki ustalone zostanie w umowie zgodnie z „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu”.

§ 3. Ustala się, iż źródłem spłaty pożyczki będzie podatek od nieruchomości i podatek rolny.

§ 4. Ustala się spłatę pożyczki w latach 2015-2022, w trzydziestu dwóch ratach kwartalnych po okresie karencji od chwili podjęcia I transzy pożyczki. Spłata I raty nastąpi w lutym 2015 r.

§ 5. Zabezpieczeniem podjętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie inwestycyjne „Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec” będzie – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Gmina Bukowiec złożyła do WFOŚiGW w Toruniu wniosek o przyznanie pożyczki w wysokości 490.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec”. W uchwale budżetowej na rok 2014 przyjęto wartość na powyższe zadanie w wysokości 1.536.800,00 zł. Kwota 490.000,00 zł zawarta jest w deficycie budżetowym na rok 2014

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian