Uchwała nr XXXVI/228/17 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Bukowiec, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia na pokrycie części kosztów zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych

UCHWAŁA NR XXXVI/228/17
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Bukowiec, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia na pokrycie części kosztów zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, poz. 785, poz. 898, poz. 1089, poz. 1529 i poz. 1888) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji oraz zapobiegania spalania odpadów komunalnych w piecach określa się szczegółowe zasady udzielania dotacji celowych na przedsięwzięcia związane z montażem ogrzewania proekologicznego w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych.
2. Dotacja dotyczy budynków mieszkalnych nowobudowanych oraz już istniejących.
3. O udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie celów, o których mowa w ust.1, ubiegać się mogą podmioty określone w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

§ 2. 1. Środki przeznaczone na dofinansowanie części kosztów zakupu i montażu proekologicznych nowych urządzeń grzewczych będą pochodzić z budżetu Gminy Bukowiec.
2. Dotacja udzielana będzie do wysokości środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy, w danym roku budżetowym.

§ 3. 1. Dotacja może być przyznana do zakupu wraz z montażem nowego urządzenia grzewczego, takiego jak:
1) kocioł gazowy;
2) kocioł olejowy;
3) pompa ciepła – urządzenia grzewcze wykorzystujące odnawialne źródła energii;
4) kocioł na paliwo stałe z automatycznym podajnikiem paliwa spełniający wymogi Klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, nie posiadający rusztu nad paleniskiem;
5) kocioł na paliwo stałe typu biopaliwo (drewno kawałkowe, wióry, trociny drzewne, słoma, drewno prasowane typu pelet lub brykiet drzewny, pelet lub brykiet z odpadów roślinnych), bez możliwości stosowania paliw kopalnych (węgla i koksu), spełniający wymogi normy PN-EN 303-5:2012.
2. Nowe urządzenie grzewcze musi posiadać niżej wymienione dokumenty:
1) dla źródeł ciepła wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 4 – świadectwo zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 (wymogi Klasy 5) wystawione przez akredytowane laboratorium badawcze z obszaru Unii Europejskiej, potwierdzające zgodność efektywności energetycznej urządzenia i wielkości emitowanych zanieczyszczeń, dla wszystkich źródeł ciepła – znak CE z pisemną deklaracją zgodności; do każdego dokumentu sporządzonego w innym języku niż polski należy dołączyć tłumaczenie na język polski poświadczone przez tłumacza przysięgłego;
2) dla źródeł ciepła wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 5 – świadectwo zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 (wymogi Klasy 5), wystawione przez akredytowane laboratorium badawcze z obszaru Unii Europejskiej, potwierdzające zgodność efektywności energetycznej urządzenia i wielkości emitowanych zanieczyszczeń; do każdego dokumentu sporządzonego w innym języku niż język należy dołączyć tłumaczenie na język polski poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

§ 4. 1. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą udzielenie dofinansowania:
1) nie stanowi pomocy publicznej;
2) będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE seria L Nr 352);
3) będzie stanowić pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE seria L nr 352/9);
2. Wnioskodawca składa wniosek według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały – do Wójta Gminy Bukowiec o dofinansowanie przedsięwzięcia wraz z niezbędnymi dokumentami – do wniosku o przyznanie dotacji złożonego przez podmiot, dla którego udzielone dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis, de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, należy dołączyć również dokumenty i informacje zawarte w art.37 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 1808 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311 ze zm.) lub w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).Wnioski należy składać w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku budżetowego. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, lub ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie, zobowiązane są dołączyć do wniosku:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo
2) oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
3) oświadczenie dotyczące powiązań kapitałowych w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis.
3. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu lub budynku, w którym ma zostać zamontowane proekologiczne urządzenie grzewcze, należy uzyskać i dołączyć pisemną zgodę właściciela na przedmiotową inwestycję. W przypadku współwłasności – wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli.
4. Dotacja wypłacana jest wnioskodawcom spełniającym wszystkie warunki określone niniejszą uchwałą do wysokości, o której mowa w § 6 według kolejności, w jakiej zostały złożone kompletne wnioski. Dotacja nie może być udzielona na przedsięwzięcie, które zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

§ 5. 1. Warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania jest likwidacja w danym lokalu mieszkalnym lub budynku mieszkalnym, którego dotyczy wniosek, wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu źródeł ciepła, za wyjątkiem wkładów kominkowych i niepołączonych z przewodem kominowym pieców kaflowych.
2. Dotacji nie podlega:
1) zakup kotłów przenośnych i innych nie stanowiących stałego wyposażenia lokalu lub budynku mieszkalnego;
2) zakup i montaż wkładów kominkowych;
3) zakup i montaż kolektorów słonecznych, zamontowanych, jako dodatkowe źródło ciepła do istniejącego systemu grzewczego.
3. Urządzenia grzewcze winny być trwale związane z obiektem budowlanym, w którym zostały zainstalowane.
4. Dofinansowaniu podlegają urządzenia grzewcze zakupione i zamontowane w roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie.
5. Nie podlega dofinansowaniu koszt wykonania prac projektowych, odbiorów kominiarskich i energetycznych, montażu innych urządzeń grzewczych, zakup dodatkowego wyposażenia, koszt zakupu i montażu instalacji wewnętrznej (tj. rury, grzejniki) oraz koszt eksploatacji urządzenia grzewczego.

§ 6. 1. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie kosztów inwestycji w wysokości 50% udokumentowanych fakturą (fakturami) poniesionych kosztów na zakup wraz z montażem proekologicznego źródła ciepła, lecz nie więcej niż 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
2. Dofinansowanie udzielane jest jednorazowo na dany budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym.

§ 7. 1. Na podstawie wniosku, po sprawdzeniu wiarygodności danych przedstawionych we wniosku, sporządzana będzie z wnioskodawcą pisemna umowa.
2. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia kryteriów do przyznania dotacji albo wyczerpane zostały środki, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, Wójt zawiadamia wnioskodawcę o odmowie przyznania dotacji.
3. Umowę, o której mowa w ust. 1 zawiera się na czas określony, nie dłużej jednak niż do dnia 31 października danego roku budżetowego.

§ 8. 1. Wypłata środków dotacji celowej zostanie zrealizowana na podstawie końcowego protokołu oględzin przedsięwzięcia i odbioru, sporządzonego, w terminie do 14 dni od pisemnego zgłoszenia przez wnioskodawcę wykonania inwestycji Wójtowi Gminy Bukowiec. Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada roku budżetowego.
2. Do zgłoszenia należy dołączyć imienny dowód zakupu proekologicznego urządzenia grzewczego wraz z dowodem montażu tego urządzenia.
3. Protokół oględzin i odbioru dotowanego urządzenia sporządzony będzie przy udziale przedstawicieli Urzędu Gminy Bukowiec oraz wnioskodawcy.

§ 9. Dotacja może podlegać zwrotowi w przypadku eksploatacji źródła ciepła niezgodnie z warunkami określonymi przez producenta (dostawcę) urządzeń.

§ 10. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020r., a sprawy wszczęte na jej podstawie, a niezakończone do tego terminu, muszą być rozstrzygnięte najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021r.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 400 a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje m. in. przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza. Podjęcie uchwały ma na celu umożliwienie skorzystania z dotacji celowej na zakup i montaż proekologicznych urządzeń grzewczych.
Na podstawie przepisu zawartego wart. 403 ust. 5 ww. ustawy Rada może udzielić dotacji celowej, określając zasady udzielania tej dotacji, w szczególności tryb postępowania w sprawie jej udzielania oraz sposób jej rozliczania.
Projekt uchwały został zgłoszony do zaopiniowania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który nie wniósł uwag oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego uwagi zostały uwzględnione w przedmiotowym projekcie uchwały.
Realizacja uchwały wywołuje skutki finansowe. Wysokość wydatkowanych środków określa uchwała budżetowa.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r. poz. 4087 z dnia 2017-10-31

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian