Uchwała nr XXXVI/227/17 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej – budowie studni na terenie gminy Bukowiec oraz sposobu jej rozliczania

UCHWAŁA NR XXXVI/227/17
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej – budowie studni na terenie gminy Bukowiec oraz sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 400a ust. 1 pkt 1 i art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, poz. 785, poz. 898, poz. 1089, poz. 1529 i poz. 1888) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej – budowie studni na terenie gminy Bukowiec oraz sposobu jej rozliczania” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Na terenie gminy Bukowiec znajdują się nieruchomości, na których nie funkcjonują studnie zapewniające wystarczającą ilość wody do podstawowych celów bytowo – gospodarczych oraz brak jest technicznych lub ekonomicznych możliwości podłączenia tych nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej. W przypadku zaistnienia powyższych przesłanek, uchwała daje możliwość, na podstawie stosownego wniosku złożonego do Wójta Gminy Bukowiec, otrzymania dotacji celowej na częściowe dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na budowie studni wierconej.
Podstawę prawna podjęcia uchwały stanowi art. 403 ust. 5 i art. 400a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.), zgodnie z którym zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania, określa rada gminy w drodze uchwały.
Projekt uchwały został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi do zaopiniowania. Zarówno Prezes UOKiK, jak i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wnieśli uwag do przedmiotowego projektu uchwały.
Realizacja uchwały wywołuje skutki finansowe. Wysokość wydatkowanych środków określa uchwała budżetowa.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r. poz. 4086 z dnia 2017-10-31

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian