Uchwała nr XXXVI/226/17 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bukowiec

UCHWAŁA NR XXXVI/226/17
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bukowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 400a ust. 1 pkt 2 i art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, poz. 785, poz. 898, poz. 1089, poz. 1529 i poz. 1888) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bukowiec” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

W celu poprawienia stanu środowiska na terenie gminy oraz rozwiązania problemu pozbywania się ścieków, szczególnie na obszarach o rozproszonej zabudowie, najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Finansowanie budowy oczyszczalni może polegać na udzieleniu dotacji celowej z budżetu gminy. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, proponuje się umożliwić skorzystanie z dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie brak jest systemu zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej lub budowa jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.
Projekt uchwały został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi do zaopiniowania. Zarówno Prezes UOKiK, jak i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wnieśli uwag do przedmiotowego projektu uchwały.
Realizacja uchwały wywołuje skutki finansowe. Wysokość wydatkowanych środków określa uchwała budżetowa.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r. poz. 4085 z dnia 2017-10-31

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian