Uchwała nr XXXV/231/14 z dnia 27 stycznia 2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Uchwała nr XXXV/231/14
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 27 stycznia 2014

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z 2013 r. poz. 645, poz. 1318), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z 2011r. Nr 81, poz. 440, z 2013r. poz. 509), w związku z uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. poz. 1024) uchwala się, co następuje:

§ 1. Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r. poz. 1024).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

W związku z wygaśnięciem z dniem 31 grudnia 2013r. ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywania” (Dz. U. 2005r. Nr 219, poz. 2259), od dnia 1 stycznia 2014r. weszła w życie uchwała Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywania” na lata 2014-2020 ( M.P. z 2013r. poz. 1024).
Uchwała ta przewiduje możliwość objęcia pomocą w formie posiłków, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych uczniów, dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz osób i rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji ( art.7 ustawy o pomocy społecznej).
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m.in. przyznawanie zasiłków celowych, w tym dożywianie dzieci, osób i rodzin.
Zgodnie art.8 ust.2 ustawy o pomocy społecznej Rada Gminy w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2 cyt. ustawy, uprawniające do zasiłków okresowych i celowych.
Biorąc powyższe pod uwagę, celem zapewnienia mieszkańcom naszej gminy wsparcia w postaci objęcia ich pomocą w ramach rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywania – koniecznym jest wydanie przedmiotowej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian