Uchwala nr XXXV/218/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec

UCHWAŁA NR XXXV/218/17
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XIX/120/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. 2016 r. poz. 2337).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

/-/ Janusz Gerke

Uzasadnienie

W życie weszło rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19), określające szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, odpady, które podlegają obowiązkowi selektywnego zbierania oraz kiedy wymóg selektywnej zbiórki uważa się za spełniony.
Zmiany wprowadzane przedmiotową uchwałą mają na celu dostosowanie obowiązującego prawa miejscowego do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Zmiany dotyczą zakresu selektywnego zbierania odpadów, który poszerzono o odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) Rada Gminy Bukowiec, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (opinia z dnia 5 września 2017 r., sygn: N.HK-074-39/17).
Mając powyższe na względzie należy uznać podjęcie uchwały za stosowne.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

/-/ Janusz Gerke

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r. poz. 3702 z dnia 2017-10-02

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian