Uchwała nr XXXIV/221/13 z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2014–2022

Uchwała nr XXXIV/221/13
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 20 grudnia 2013

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2014–2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bukowiec na lata 2014–2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy Bukowiec do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy Bukowiec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXV/165/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2013–2020 z dniem 31 grudnia 2013 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Bukowiec opracowano na lata 2014 – 2022. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2017. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2014 – 2022 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.
Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, przychodów i rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian