Uchwała nr XXXIV/217/13 z dnia 20 grudnia 2013 zmieniającą Uchwałę Nr XXV/164/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013

Uchwała nr XXXIV/217/13
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 20 grudnia 2013

zmieniającą Uchwałę Nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z poźn. zm.), art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013 zmienioną Uchwałą RG Bukowiec Nr XXVI/166/13, XXVII/174/13, XXVIII/183/13, XXIX/188/13, XXX/196/13, XXXI/205/13, XXXII/208/13 i Zarządzeniem WG Nr 11/13, 15/13, 20/13, 21/13, 24/13, 30/13, 35/13, 42/13, 48/13, 54/13, 60/13, 62/13, 71/13, 73/13 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.919.364,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a) dochody majątkowe – 835.495,00 zł
b) dochody bieżące – 16.083.869,51 zł”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.612.864,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 15.132.184,26 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.951.442,61 zł
– dotacje w wysokości 366.021,21zł
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 193.790,00 zł
– wydatki na obsługę długu w wysokości 210.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 2.480.680,25 zł”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 693.500,00 zł
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:
– kredyt bankowy długoterminowy – 252.000,00 zł
– kredyt bankowy długoterminowy – 270.000,00 zł
– pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Toruniu – 171.500,00 zł”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4
1) przychody w kwocie 1.812.300,00 zł”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 848.521,21 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 72.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8″;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
1) zakładów budżetowych: przychody – 1.341.400,00 zł, koszty – 1.327.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9″;

7) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 693.500,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 485.519,68 zł”;

8) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 693.500,00 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 485.519,68 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 193.790,00 zł”;

9) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2013 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2013 rok”, Nr 3 „Wydatki majątkowe w 2013 roku”, Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku”, Nr 8 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku”, Nr 9 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2013 rok” do Uchwały Nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

W planie dochodów dokonano aktualizacji planowanych wpływów z podatku leśnego i podatku od środków transportowych osób prawnych, a także dochodów z podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych.

W planie wydatków dokonano następujących przesunięć:
1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01030 „Izby rolnicze” zwiększono plan o kwotę 3.000,00 zł – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.
2. W dziale 851 „Ochrona zdrowia”:
a) rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne” po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym dokonano zmniejszenia kosztów zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku SP ZOZ – Gminnej Przychodni w Bukowcu – I etap” o 53.500,00 zł. Zmiana ta powoduje jednocześnie zmniejszenie deficytu o ww. kwotę.
b) na wniosek Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki przesunięto kwotę 40,20 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejszenie wydatków na dofinansowanie utrzymania telefonu zaufania „Niebieska Linia” (dotacja dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego) powoduje jednocześnie zmianę w zał. „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku”.
3. W dziale 900 „Gospodarka komunalna” rozdział 90095 „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

W zał. „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2013 rok” zmniejszono stan środków obrotowych na koniec roku do wysokości 69.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian