Uchwała nr XXXIII/216/13 z dnia 29 listopada 2013 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bukowiec na 2014 rok

Uchwała nr XXXIII/216/13
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 29 listopada 2013

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bukowiec na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z 2013 r. poz. 645) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć Program Współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bukowiec na 2014 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

UZASADNIENIE

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobowiązała organ stanowiący do uchwalania rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi taką działalność, określając m. in. zakres współpracy, formę oraz wysokość planowanych środków na finansowanie lub dofinansowanie tych zadań.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bukowiec na 2014 rok podlegał konsultacjom z tymi organizacjami i podmiotami w sposób określony w art. 5 ust. 5 w/w ustawy. Konsultacje były przeprowadzane poprzez pisemną prośbę o wyrażenie opinii o projekcie przedmiotowego Programu. W wyznaczonym terminie żadna z organizacji nie wniosła uwag do przedłożonego projektu Programu.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian