Uchwała nr XXXII/214/13 z dnia 29 października 2013 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała nr XXXII/214/13
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 29 października 2013

w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z 2013 r. poz. 645) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391, z 2011 r. Nr 152, poz. 897, z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228, poz. 888) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Bukowiec, na których zamieszkują mieszkańcy jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmuje się iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się niższą stawkę opłaty w wysokości 7,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXIV/158/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2012r. poz. 3719).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Uchwała ma charakter obligatoryjny. Obowiązek jej podjęcia wynika z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.), który stanowi, że rada gminy w drodze uchwały dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę tej opłaty.
Rada Gminy Bukowiec wybrała metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określoną w art. 6j ust. 1 pkt 1 tj. „od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość”. Metoda ta wydaje się najbardziej sprawiedliwa i zrozumiała dla mieszkańców.
Obniżenie stawek opłat ujętych w uchwale nr XXIV/158/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, stało się możliwe po podpisaniu umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, analizie złożonych deklaracji, dokonaniu adaptacji PSZOK w Tuszynkach oraz uzupełnieniu pojemników do odbioru popiołu z nieruchomości.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian