Uchwała nr XXVIII/224/2005 z dnia 28 grudnia 2005 w sprawie zmiany Statutu Gminy Bukowiec

Uchwała nr XXVIII/224/2005
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 grudnia 2005

w sprawie zmiany Statutu Gminy Bukowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Załączniku do Uchwały Nr VII/73/2003 Rady Gminy Bukowiec z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie Statutu Gminy Bukowiec (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 142,
poz. 1942) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada odbywa sesje zwyczajne w ostatnim tygodniu miesiąca .”;

2) W § 42 wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych, Wójt oraz mieszkańcy Gminy, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.”,
b) Dodaje się ust. 1a o następującym brzmieniu:
„1a. Wniosek mieszkańców Gminy musi być poparty 100 podpisami osób posiadających czynne prawo wyborcze. Osoby popierające wniosek muszą podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL. We wniosku należy wskazać osoby upoważnione do kontaktów w imieniu inicjatorów.”;

3) W § 45 wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki, z tym że w sprawie podjęcia uchwał głosowanie jawne jest imienne i odbywa się poprzez wyczytywanie nazwiska i imienia radnego oraz ustne oświadczenie radnego czy jest za, przeciw czy wstrzymuje się od głosu. Rada może każdorazowo podjąć decyzję o nieprzeprowadzeniu głosowania imiennego nad uchwałami. Rada może podjąć decyzję o przeprowadzeniu głosowania również w innych sprawach.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad.”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Oddane głosy przelicza Przewodniczący obrad przy pomocy protokolanta.”,
d) uchyla się ust. 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
 

Czesław Wszołek

Uzasadnienie 

W związku z przystąpieniem Gminy Bukowiec do akcji społecznej „Przejrzysta Polska” Rada Gminy Bukowiec przyjęła do realizacji zadania:

1. Wprowadzenie do praktyki funkcjonowania samorządu głosowania imiennego.
2. Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców.
3. Wprowadzenie stałych terminów obrad Rady Gminy.

W związku z powyższym należało dokonać niezbędnych zmian Statutu Gminy Bukowiec.

Informacje

Rejestr zmian